Regulamin Świadczenia Usług

Regulamin korzystania oraz warunki sprzedaży produktów dostępnych w serwisie internetowym https://edu.femiplace.com  

§1 Postanowienia ogólne:

1. Serwis www.mateuszgrzesiak.tv prowadzony jest przez firmę Femiplace Katarzyna Kopecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Femiplace, z siedzibą przy: Racławicka 27, 53-149 Wrocław, NIP: 8551491802

2. Sprzedawcą produktu, organizatorem sprzedaży oraz właścicielem i administratorem serwisu edu.femiplace.com jest firma Femiplace.

§2 Definicje:

1. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów pod adresem https://edu.femiplace.com 

2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Autor – firma Femiplace Katarzyna Kopecka

5. Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.

6. Materiały Dodatkowe – jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.

7. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do kursu Kursu Online (jeśli opis produktu nie stanowi inaczej – 365-dniowy dostęp do szkolenia e-learning na platformie https://edu.femiplace.com), świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

8. Produkt Bezpłatny – Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

§3 Zasady korzystania z serwisu

1. Każdy użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.

2. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.

3. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie może dokonać rejestracji, a jeżeli powiadomi o tym administratora Serwisu, administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług lub usunąć z Serwisu wszelkie jego dane.

4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Femiplace zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

§4 Składanie i realizacja zamówień:

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Produktu.

2. Produkt udostępniany jest na koncie Użytkownika na okres 365 dni. w tym czasie Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy.

3. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Femiplace należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Dniem zapłaty jest dzień uznania na rachunku bankowym Femiplace.

4. Formy płatności:
– Przelew Tradycyjny
– PayU

5. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich. 

6. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

7. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe, tak by na swoim koncie Użytkownik miał możliwość obejrzenia nagrania.

8. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje o uzyskaniu dostępu do oglądania zakupionych Produktów. Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów logując się na swoje konto w Serwisie i korzystając z zakładki “Moje kursy” w Serwisie, gdzie znajduje się odtwarzacz służący do oglądania zakupionych Produktów.

9. Faktury VAT osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej wystawiane są na życzenie Użytkownika, jeżeli żądanie takie zostało przez niego zgłoszone w terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano zapłatę. w takim przypadku niezbędne jest podanie, numeru NIP (dotyczy podmiotów nie będących konsumentami) oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.

10. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej.

11. Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF wysłanego na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

12. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej.

§5 Zasady korzystania z zakupionych Produktów

1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i bezpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami), stanowiąc jednocześnie własność intelektualną ich twórców.

2. Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.

3. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu. 

4. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.

5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. w przypadku wykrycia takich sytuacji, Femiplace może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

6. Produkt ma charakter wyłącznie edukacyjny. 

§6 Reklamacje

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy hello@femiplace.com.pl.

2. Femiplace rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Femiplace poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu, Użytkownik może w terminie 30 dni wystąpić do Femiplace z reklamacją.

4. Femiplace blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem reklamacji.

5. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Femiplace udostępnia Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu.

6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Femiplace, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego reklamacja dotyczy.

6a. Powyższe postanowienia punktów 1-5 nie dotyczą konsumentów. w przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie ustnej, e-mailowej na adres: hello@femiplace.com.pl lub przesyłając ją listem na adres Femiplace (Racławicka 27, 53-149 Wrocław). Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko, adres email podany przy zakupie produktu – tak by Femiplace mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację. o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Femiplace poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

§7 Zwrot produktu – prawo odstąpienia

1. Na produkty zakupione poprzez platformę https://edu.femiplace.com/ jest udzielana 30 dniowa gwarancja satysfakcji. Aby z niej skorzystać należy wysłać wiadomość na adres hello@femiplace.com.pl 

§8 Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu

1. Femiplace zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.

2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulamin, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem i będzie prowadziło do usunięcia Konta Użytkownika.

3. Powyższe postanowienia 1-2 nie dotyczą konsumentów. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.

§9 Wyłączenie odpowiedzialności

1. Femiplace nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

2. Femiplace nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

3. Femiplace – o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Femiplace i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

4. Femiplace zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Użytkownika będącego konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Femiplace.

§10 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Femiplace

2. Przy składaniu zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Femiplace swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych może uniemożliwić dokonywanie przez Użytkownika zakupu produktu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Femiplace przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu zawarcia z Użytkownikiem umowy oraz w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody, również w celach marketingowych.

4. Femiplace wskazuje, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych i ich usunięcia.

6. . Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Załącznik

1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://edu.femiplace.com  stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jego integralną część.

Copyright © 2022 Femiplace Katarzyna Kopecka